Christina Piper brev 28 oktober 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

a monsieur
Monsieur K Inspecteur
Ifwar Ryting
å Ahlunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högtährade hr. Inspector
Jag har med särdeles nöje förnummit huru som landtmätaren icke allenast
ganska promt, igenom hr inspectorens goda anstaltande kom til bruket at
förrätta afmätningen utan och at han gjenast kommit i arbete och dagel.
continuerar til des thet blifwer til slut. Och som sådant alt, jämwäl
lättar min oro, och befordrar min angelägenhet i Stockholm så måste jag
yttra för hr. inspectoren mit nöje och tjersta tanka för så promt och
pracis beställande i detta måhl.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Beträffande eketimret som ligger sågat wid sågqwarnen berättar hr inspectoren
at inspectoren Kröhl fådt min befallning til at efter handen afhemta det
när des bönder från gådarne därunder föra upp spannemål til wärket, således
kommer det i behåld där. Men emedlertid behagade hr. Inspektorn låta mig weta
huru mycket, och af hwad sort där är såsom af stålpar fotträ, lägde och
löshult, uppå en specification, af sådant wid tilfälle när hr. inspectoren
skrifwer mig till.
Alt för gjerna hade de 6 st: kjöre hästarna skolat få gå här på gårdarne
öfwer wintern, efter hr. inspectoren berättar dem wara så goda at the
förtjäna forderet och kunna nytjas et annat åhr will gud; men sannerl? är
här därtill, för myckenhet av af utgångs stoen ingen

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

lägenhet. Dock på thet the ej måge förfaras skall hr. inspectoren få sända
dem til Eljaröds gård, at stå där på halm och agnar öfwer wintern i huus,
jemte andra fodercreatur som jag värnar låta där emottaga. Hwilket
inspectoren Brock skall få befallning om til efterrättelse.
I öfrigt wäntar jag få weta huru snart landtmätaren blifwer färdig, med
arbetet och 2ne? lika lydande cartor, hwaraf ehn blifwa från mig upsänd til
Stockholm och den andra hos mig .. liggande. Jag är altid och med särdeles
nöje
Högstährade hr Inspectorens
Tiänstwilligaste
Christina Piper
Krageholm 28 octob. 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen