Christina Piper brev 29 juli 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Herr Inspector.
Hr inspectorens bref i går datterat har jag i henseende till dess inne
håld, nembl. att h. inspectorens fåfängt rest till h. major Beck,
samt med oförrättad ährende kommit tillbaka igen oförmodeligen emottagit.
Sådan obehagelighet hade jag säkert undgå kunnat, om icke h. majoren
och h. inspectoren allt förmycket skyndat med deras bortresa, då af
handlingen härpå Krageholm lycordes, hälst h. majoren Beck icke för
än kl. 4 eftermiddagen ifrån sig gaf sitt slutel. swar och straxt
där

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

därpå skedde afresan att man icke då med tillräckeligit betänckjande,
af handlingen upsätja kunde. Frucktan häraf hafwa wi nu handgripeligen,
i synnerhet beträffande mitt då giorda conditionilte (vilkor) löfte
angående de tre tusende dahl. smt. dett jag icke uth fäste, i fall
accisen till mer än en dahl. kopparmynt skulle fastält blifwa.
Enär alla förefallne dischurser efterfinnas, kan h. major Beck omöjeligen
anser denna sak, såsom obekant och obejakad emedan sådant mit förbehåld
just waren påföljd af h. majorens propositioner, sedan jag förut utfäst
sex tusende dahl. srmt. afgift på winst och förlust. Skulle och h. majoren
förebära sig ej med ja härtill samtyckt, huru kan då förbindellsen
annorlunda för

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

förtydas an jag den lämnat? isynnerhet som desse tretusende dahl. srmt
blefwo en opåtänckt tillöckning. I sådanna omständigheter faller mig
sannerl. swårt, at låta liksom twinga mig till ändring giörsnde, hälst
frucktanswärdt ändring i accis afgiften sent eller alldrig winnas
torde, och om än någon lindring ärhållas skulle, kan jämwäl den blifwa
ringa nog, hwarom 2ne för åtta dagar sedan är från säkra händer ankomna
bref mig alt förmycken obehagelig wisshet lämna. Men som jag än trött
och ledsen wid plågsamma afhandlingar så will jag hälldre lida än oroas
och fördenskull fölljer härjämte försäkringen in orginali af mig
underskrifwen på tretusende dahl. srmt ändrad och omskrefwen alldeles
efter h.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

h. inspectorens project i anledning af h. major Becks förändrade
påstående Min assignation (anvisning) för h. majorens på sex tusende
dah. at innan detta åhrs sluth af cammereraren Bioome infrias hwaremot
ej något kunnat inwändas, fölljer härjämte så wähl som och den upsatta
försäkringen till h. major Becks underskrift, som jag endast till min
säkerhet för mina utgifna sex tusen dahl. srmt. och utfästa tretusende
dahl. srmt. hafwa bör, af hwilcken h. majoren beck ej med minsta fog
något likalydande document under min hand begiära eller få kan. Ty
så wida h. majoren innehafwer min owilkorliga anwisning på sex tusende
dahl. srmt. som innan femb månaders sluth blifwer betalt

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

talt, så är dett en oärhörd sak att för den summan i frucktan af
dödsfall fordra någon mera eller större säkerhet så frampt dett ej
skall heta caution (varning) och så skulle någon annan en sådan
säkerhet förlika. Härrörer åter den åstundade säkerheten af de
tretusende dahl. srmt. så utwisar ju min försäkran i h majorens hand
när och huru de skola blifwa betalte och denna samma försäkran
åberopar sig tillika h. major Becks mig lemnade afsäjellse, som än
dett endaste document, jag till min säkerhet äga får, hwaruti h.
majoren sig förbehållit att utan någon widare des bekostnad för sina
twå fembtedehlar i pannorna no 3 och 4 niuta accis befriellsen
tillgodo, äfwen wen som jag, om lyckan will wara god för alla de
öfriga pannor och pannedehlarna, den förmån bedrifwer

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

till några owanl. steg mig beqwäma låta. på min sida påsyftas icke
annat än ett upricktigt och redigt slut, dett skulle och wara min
högsta önskan at accis angelägenheten woro afgiord fast än det mig
kåsta skulle många tusende dahl. srmt. till bedrifwandet. Emedlertid
är h. major Becks säkerhet långt större än min, och utan at giöra mig
tort, kan ej häller större af mig äskas, hwartill jag och ingalunda
mig begifwer. Till undwikande af widare widlyftighet och ytterligare
opåtänckta defficulteter (svårigheter) samt correspondanser, håller
jag rådeligast at h. inspectoren genast sielf ress till h. major Beck
och i anledning af detta mit brefs tydeliga innehåld och sluteligen
förklarande, giör så grundeliga förställningar at utwexlingar som
wederbör må både till min och h. major Becks säkerhet å ömse sidor
utan widare uppehåld förrättad blifwa. Hwaremot jag med nöje är
H. Inspectorens
Tienstwildigaste
Christina Piper
Krageholm d 29
julu 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen