Christina Piper brev 6 feb 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Herr Inspector

Som nu mera ingen tid öfrig är, till nådiga påminnelsers afgifwande
wid skattläggningen äfwen Låfwers (Lovers) ahlunbruk utan är fruktanswärt
att samma skattläggning oförtufwad (omedelbar) torde blifwa faststäld; Ty
behagade herr inspectoren nu medan väglaget är godt och så snart någonsin
mögeliget är komma hit då jag får tillfälle muntel. om ett och annat göra
mig underrättad förenemde måhl angående samt iämwähl inhämta någon
kundskap om brukstillståndet och de nödwändigheter

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

som torde komma att besörias och wärkställas innan bruket i gång
uptages. eliest och som rätia sidan förnämligast är för mig at bewaka
Andrarums alunbruks angelägenheter, nu under påstående skattläggning
öfwer Låfwers som blifwer grundwalen till de nyare öfriga brukens
taxering, så arnar jag at ned fatta wiss resolution till wärkställandet
och wäntar således wid herr inspectorens hitkomst dess mig låfwade
skrifteligen påminelsen så wäl rörande Låfwers skattläggning som herr
Olesson? Waleru? förrättning, hwarfuru mig ok häri wenta till ytterligare
genomseende öfwersänder bägge förrättningarne och förblifwer med nöje
H. Inspectorens
tienstwilligaste
Krageholm d 6
Christina Piper
febr: 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen