Christina Piper brev 9 oktober 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högacktat Hr Directeur.

Härjämte öfwersändes en
widimerad afskrift af Kongl.
Landshöfdinge ambetets
i Christianstads utslag och för
-bud på Wärckmästaren Chri=
stian Malmströms afresa
eller afwikande ifrån
andrarums ahlunbruk.
Detta utslag, sedan
afskrift till Brukshandlin-
garna tagen är, måste
genom tvenne Bergting
ting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Tingrättens Bijsittjare,
Wärckmästaren Malm=
ström tillställas, som
sedan på afskriften ad ac=
ta lemma deras skriffte=
liga intygande om Com=
municationens ricktig-
het. Jag nödgas taga det-
ta steg för formaliteten skull
till procaution; man får
nu at see huru Malmströms
sig ställer och ther efter si=
na mått taga. Jag förblif.
Högacktadt Hr Directeurens
Tienst wildigste
Christina Piper

Krageholm d.9
octbr. 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen