Christina Piper brev aug 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högachtade Hr Directeur.


Härjemte öfwersändes nu det Docu=
ment, hwarmed Wärck Mastaren Troberg
ofördröijeligen, efter dettas insändigande,
måste begifwa sig på Resan upp till
Gränna, likmädigt det aftahl som med
Hr Häradshöfdingen Höllingh gjordes
förleden dag
Documentet skickas öpet til Hr Directeurens
hastiga genom seende, sosom ock at Wärk-
mästaren Troberg, under wägen må
kunna genom läsa det samma och des in=
nehåll hafwa sig noga bekant och på
fingrarna då han framkommer och

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

wid förrättningen måste wara tilstädes.
Och ehuru wähl jag utsatt et quantum af,
3000 tr ahlun som skall ligga oförsåld,
så skadar det inte at wärckmästaren
blifwer instuerad til at säga mehr,
om det än woro 1000de tr till, emedan
sådant ej kan wara mig så noga
och accurat bekant.
På den händelsen at Wärckmästaren
skulle ålitas at gjöra några försök
med ahlunshiffern på stället, så
instrueras han då, at gjöra dem
sådana som aldeles icka må lända
Öfwerjägm:B:eller ahlunshiffern
til någon förmohn eller avantage.
Men alt hwad Wärckmästaren kan

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

förringa ahlunshiffern med omständighe=
terna der wid, det skall honom på det
nogaste före hållas at gjöra, dock alt
såsom i förtroende til Hr Berg Mästaren,
förebärande des utom allehanda O=
möijeligheter, som den arten och beskaf=
fenheten af Cituationen med det mehra
nogsamt lärer gifwa honom anled=
ning till.
Han måste ock för allting inställa sig
hos Hr BergMästaren och söka hans
wänskap och förtroende, hwarigenom
han må få weta hwad som förehaf-
wes, och der efter sedermera inrätta
sitt gjöromohl, hwilket där för skall
syfta: at icke något ahlun bruk

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

någonsin thär kan blifwa anlagde, med
mehra dylikt som Hr Directeuren sjelf fin-
ner nötigt Wärckmästaren påmin-
na och förehålla.
Uppå anfrågan skall han berätta at Hr
Häradshöfdingen Höllingh ej ännu
nederkommit, utan wistas uti wä-
stergjöthland uppå ärhållen permision
och för öfrigt lagar Hr Directeuren at
Troberg får nödiga Pengar så wäl till
resan med 2 hästar upp och ned, som
underhåll och dylikt mehr, hwarföre
han wid återkomsten får gjöra
räkning. Jag är stedse
Högacktade Hr Directeurens
Tjenstwilligaste
Christina Piper
Krageholm
aug 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

P:S:- Hr Directeuren ärindras at som han lika
med Lindekrona gjordt ansökning om ahlun=
bruks inrätning, så måste wähl Troberg tilräck-
ligen instruera härom, på det han ej förgår
eller förtahlar sig. Han måste wäl förebära
Hr Directeuren wara i något missförstånd
med mig, samt at han säkert förmodar
det sådane ansökningar icke allenast miss=
lyckas, utan sosom högst förderfliga förekom=
ma måste, samt ock at Troberg med Hr
Directeuren är i missförstånd , med mehra
som Hr Directeuren kan finna tjenligit.
Ännu PS.- det lilla handbref, som finnes försegladt, jamte
acten, öfwerlefwer lefwererarn Troberg
i Berg Mästarens egna händer, wid sådant
tilfälle då ingen det får se, och om det är
möijeligdt wid första des ankomst emedan
deruti finnes

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

ennu et P:S: Troberg kan ock söka tilfälle infinner sig en=
skilt hos Berg Mästaren med berättele om
norrska ahlunbrukets förmohner at the
thär kunna tilwärka rätt så mycket ahlun
som de någonsin wilja och förmå.
Sammaledes at the wästgjötska bruket-
kunna tillwärka långt mehra ahlun med hwar
Panna än som nu kokas Andrarum och
at jag åhrl. inskränckt och förminskar
min tilwärkning med mehra.

Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen