Christina Piper skriver brev 5 september 1711 till sonens lärare

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Monsieur
Monsieur Professeur
Jean Upmark
a
Upsala

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Iag betackar Hr Professoren, för dess hafde onödan; och såge iag
fuller giärna, det Hr Professoren,
gjorde ett skrifteligt Contract
med språkmestaren; willjandes iag efter
dess begiäran, gifwa honom fäm-
ton Rdr om månaden, kost och kam-
mare,samt frij Resa; kunnandes

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

han resa ifrån Upsala till Ängsöhn,
som är fämb Mijhl: 19.
uti innewarande månad, då jag skall
låta sända ifrån Ängsöhn till Liss-
lena een Ridhäst emot honom;
wed den tijden hoppas iag också,
näst Guds Hielp, wara på Ängsöhn;
då wij sedan kunde widare fort=
fara till Sturefors, med förblifvande
Edle Högachtadt Hr Professorens
Tienstwildigt
Stockholm dn:5 Cristina Piper
Junij 1711

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

P.S. När Språk mestn kommer till Ängsöhn
skall han blifwa accomoderader med
wangn.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen