Christina Piper till Ryting 11 nov 1727

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

À Monsieur
Monsieur L´Inspecteur
Ifwar Rytting
À Alunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Hr Inspector

Jag är igenom detta föranlåten, sampt och
i andledning af Cammereraren Wathes
med sidsta påst ankomne bref, begiära det
behagade Hr Inspectoren wijd Bruuket
så föranstallta, att Hr Inspectoren en par
dagars tijd, om så länge fordras skulle,
kunde här qwarblifwa, till några ange-
lägenheters öfwerläggande och afgiö-
rande ju förr ju hälldre, utij instundande
weeka; wijd hwillcket tillfälle
Hr Inspectoren och behagade med sig taga
Hr Krusbiörns Transport på Lowihinske
fordringen, sampt Tingz rättens betygande
öfwer mitt förklarade missnöje

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

emot samma Tingz rättz gifne utslag utij
Lawe Becks Creditorers ansökning upbuden
angående.
wijd Hr Inspectorens hitkomst får jag
och tillfälle fullkoml. rådgiöra angå-
ende den fordran, som jag af Halling
mig tillhandlat, men nu påstås skola
tillhöra Hr advocat Fischal Sillfwer
schiöld förblifwandes städse
Hr Inspectorens
Wälwilligast
Chritina Piper

Krageholm d: 11 nov
1727

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen