Christina Pipers brev 12 nov 1716 till sonens lärare

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Herr
Herr Secreterare
de Upmark
a Upsala

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Wällborne Herr Secreterare

Såsom de för mig och de mina högst
bedröfweliga tijdender ankommit, at
den alldwålldige guden efter sin
gud dommel försyn och skickellse be-
hagadt ifrån detta timmeliga hädan-
kalla,min K Herre, för detta Kongl.
Maij:ts Råd, Statz råd, öfwerste-
Marskalck sampt Upsala Academie
Cantzeler Högwällborne H: grefwe
Carl Piper, hwars siähl gud Ewin-
nerlig frögde, aldt så har Iag eij
bordt underlåta, Hr Secreteraren
Ehuruwähl med hiertans smärtha här
med tienstl Tillkiänna gifwa, i det
säkra hopp Hr Secreteraren lärer öf-
wer

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

wer denna mig och de mina, härme-
delst tienade öfwermåttan stoora
sorg och bedröfwellse, draga et be-
hörigth med lijdande; Hwar emot
Iag förblifwer

Wällborne Herr Secreteraren
Ewigt skyldig
Christina Piper

Stockholm
d 12 Novemb
ad 1716

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen