Christina Pipers brev d. 16 sept 1713 till sonens lärare

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

16 Mars 1713

a Monsieur
Monsieur le Profes:
Jean Upmark

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Höglärde herr Professor

Såsom Hr Mathias Steuk intet lä-
rer nu hädan efter kunna åstad-
komma med min Sohn Carls
information, efter som thes ehr-
hålldne tienst uti Kungl. Maijts:
Canillie Archiwo och thes förwalt-
ning det icke torde länge tåhla;
och Jag alltså i tijds måtte wara
omtänkt och draga försårgh, att
kunna få en godh och habil Per:
sohn /Som Hr Steuk warit:/ i
thes ställe, der till antaga;
Förtenskull som detta är ett
iblandh

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

iblandh det angelägnaste som mig
an hwittat är att optinera;
Ty har Jagh eij underlåte bort
här med af Hr Professoren thes:
flijtig. och begiera, han låhtes
af sin wahnliga benägenhet och
dragande försorg om min Sohns
information, för honom der
till, jiemte H. ArcilB:skäpp
utsee, en af dhe bäste Studiosi
som antingen nu för tijden wijd
Academien i Upsala frequentera,
eller af then som wijd dhe utländ-
ske Societeter stadde äro, och
till informator för min Sohn
skickeligast wore, hwilket
Jagh

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Jagh till Hr Professorns gode
försårj tienstl. will hafwa
kommenderat; Forblifwer
des städsse

Höglärde Hr Professorens
Evigt willig
Christina Piper

Stockholm d.16
Martij 1713

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen