Christina Pipers brev till sonen Carl Fredriks lärare 15.2 1712

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

à Monsieur
Monsieur Upmarck
le tres Renomie Professeur
en Philosofie
a Upsala

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Edle och Höglärde herr Professor

Såsom Monsieur Steuk för sin ange
lägenhet är sinnadh att resa på nå
gon kort tijdh neder till Öster
giötland, hwar till Iagh och uppå
thes begieran har wehlat samtycka,
hellst efter som han berättar sigh
det min Sohn grefwe Carl, uti
thes frånwahru, lijka fullt skall
hafwa all godh information uti
Studierna

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Studierna af den han der om
anmodat hafwer; Alltså är
min tienstl. begieran H.
Professoren, behagade wara af
den godheten och nu uti Mon
sieur Steuks frånwahru,
så myckit mehra än elliest haf
wa inseende på min Sohn att
han uti thes Studier och theras
idkesamma Öfwande må flijteligen
tillhållen blifwa, af then som
Monsieur Steuk, i sitt ställe
och under thes bårtto warande
till Grefwe Carls information anmodat och antagit
Grefwen
Iagh

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Iagh förblifwer städsse
Edle och Höglärde H. Professorens

ewigt wildigte
Stockholm d.15
Christina Piper
feb. 1712

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen