Margareta Törnflycht 17 augusti 1726 brev till Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Den Högwälborne fru
fruu Margeta
Törnflyckt
Stockholm
ödmiukast

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högwählborna och nådigaste fruu
Eders nådes 3e någie skrifwelser har iag med vörnadt undfångit. Ock i
ödmiukaste föllje derå fölljande till ödmiukt swar lembna bort.
Äpplena äro ännu intet till dato blifvit afhämptade, dock likwäl har
h. Giering sådant lofwat i dag giöra. Jag har och efter eders
nådes nådige befallning efterhört om 1/2 bottns bräder men ännu intet
till dato kunnat komma öfwer någon skuta ifron Hernesand som skulle hafva
sådane waror ombor. Dock will iag framdehles med all flytt söcka att efter-
komma och fullgiöra eders nådes befallning. Eljest har iag fuller tagit
med enn kiöppman som heter Petter Berg Pettersson hwilcken låfwade

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

låfwade om eders nåde skulle så nådigt behaga förse begge eders nådes
skiep med sådane waror som skulle wara swarsgoda, men han lärer willa
åthminstone hafwa 12 af 13 D. tolften. härå förväntes eders nådes nådige
uthlåtelse, hwarefte han sedan will rätta sig med nästa bood. I dag tahlte
iag med Capitain Petter Hindrickson, på torget om samma affer: som
berättade att han wille i någons will guds: åter å nyo hafwa ridderiet
till hoopa, att rådgiöra till hwad ort skieppet till nästa åhra skall
affärdas: till hwilcken tid han och bad hafwa anstånd med brädernes
afsändnde. hwar om iag will med nästa tillfelle eders nåde i ödmiukheet
vedhanden gifva. För utan det har iag måst hwardag påmint madame Cris om
dhe 2000 C ne (daler) som till ofwannembde warors förhandlande destineradt
är; hwaremot hoon altid lofwat giöra sin största flit att skaffa dem men
ännu intet till dato wunnit sin fullbordan. Jacob Anderssons hustru är ock
i föllje af eders nådes befallning till sagt att hon skall flytta utur
huset, som ock lofwat näst instundande vecka sådant efterföllja. Med
bonden fölljer nu uth 3/2 stoop lynohlia och 1/2 stoop witbom ohlia som
kostade tillsammans 4 d 8 s kopparmynt sampt och dessutom 2ne toma

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

gurck f. den ena har iag foth af anders Bergs hustru och den andra kiöftes
i kryddbodan so kostade 2 daler koppamynt efter den förra som med gurckorne
blef forsåldt kan intet så snart igen fåås. H. cammereraren Öhrnberg war ock
förerester till Sandhamn för än som eders nådes bref syst anlände, som och
wed des afresa befalte mig alle till honom härwed cotoiret ankommande bref
upbryta sampt der å lembna behörigt svar. Så har iag ock i anledning der af
upbrutit eder nådees till honom adresserade bref, hwaruti ibland andra
nödvändigheter benägit förmehles om dhe ryxens ständers obl. som jämblickt
reglementet under nr 3 komma att begripas och inlösas af hwilcka eders nåde
skall hafa (gissning, borta under sigillet) een på 7084 daler kopparmynt så
har iag h....(borta under sigillet) om håft nåden at tahla, med he. Baron
och lanshöfdingen, som nådigst uhent sig att här med stille hafwas anstånd
tills merberörde e.(eders) him anlendandes warder. Nu som h. handelsman
Mutern fru ihlar före att hans fruu innan kort lärer genom ten timmerliga
döden blifwa hädan kallader efter der ey mehra är apurans? om pettitution
och dess utom hans sahl är utaf h. consull Debesch Sacker fästader som
nyl.(nyligen) anlendt ifrån Gieteborg. är fördenskull hans ödmiuke begiäran
till eders nåde oom han får låta insätta den aflede kroppen uti eders nådes
audiens sahl. Till någre dagars tid här å afbidar han med wördnadt eders
nådes nådige swar elliest

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

elljest har här sedermehra intet sedeles för änderlst warit utan iag fram-
härdar med allden ödmiukeste wördnadt
eders nådes

Hennes nåde
Högwählborne fruu
Margareta Törnflyckt
Nynäs
ödmjukeligen
eller ödmiukaste
tienare
Gus:burtz

Stockholm den 17
aug. 1726

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen