Ofullständigt brev utan datum

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högwällborne och nådige fruu

Uppå eders nådes höggunstige skrifwellse af den 16 hujus swares ödmiukast.
Ännu är intet swar kommit från Örebro av h. Rådm. Lindhult, huru vida han
utvärkat inteckningen på H. rytemäst: Tornerhielms egendomb för dess
obligation, skall derföre med nästa påst änn ytterligare påminna derom;
Och skall äfwen emedan som h. Bergmäst: Stockenström är med döden afgången
höra efter hoos

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

hoos dess sohn studit: wed guariet ang: spiken. Förleeden lögerdag lefwererade
anders Olofsson från Åhla 3 ft och Israel Andersson ibidem 4 ft skattweed
hwilcka 7 fambnar kastwed är inlagde i krogen, och skall af den som nu
inkommer äfwen inlägges så mycket som rymmes, det yttre rummet är mäst
fyllt, doch så att beqwähm gång till det andra är öfrigt, wore wähl om
några af eders nådes follck kunde komma med att arbeta in denna werden ty
elliest löpa omkastningarne något drygad.
den begiärte reepen föllia med. Den utstående fordringarne giör iag mig
högsta flit med, och skall så snart något iflyter lembna eders nåde min
ödmiuka berättellse derom.
Ännu

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

haar rederiet af archeralin? ey fastställt något wist angående h. Capit:
Piper, han will ey heller sielf söka något hoos h. Grill innan han fått
fr. grefwinnan Pipers byfall. I gåhr affärdade iag med åhla bönderna den
pigan som eders nåde låtit städa igenom hustru Kierstin förmodar att hon
reedan lärer wara framme. Nills Haggaus afleed i söndag afton kl. 5 och
blif i aftons i S: Maria kyrckiogård begrafwen. Herr Theslef haar fått sin
betahlning till fullo, och haar dertill af H. Appelroot moot revers opptagit
daler 3500: kopparm: Skrif och de 10 sidst: H: baron Thegner till,
men

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

men fådt ännu intet swar, komma der medlen inn så kan H. Appellroot deraf
så sin betahlning igen. Ännu höres intet af huru wida H: Consuln De Bedth
avancerat med sin reesa, brefwet till honom afsändes onsdagen efter eders
nådes afreesa och kåstade påstpg.30 styfwer, så att dee 5 som på det förra
vore öfriga nu äre betalte. Herr Commers. Elis anmähler hoos eders nåde sin
ödmiuka respect, och beer om möyeligit vore det eders nåde wille öfwerlåta
til honon de rummen eller det huset som hålländska prästen beboor som ey
förr åthminstone nästkommande påsk, han will giärna giee samma hyra och
töör hända ännu något meera änn som prästen gieer; han är Cammererare wid
Storra Siötulln för att mycket stilla och tyst lefwerne är heel sufficient
(=tillräcklig) för den hyra han utfäster och lärer i alla

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen